kisebb betű nagyobb betű   e-mailben elküld nyomtatás

A - Z angol kiejtés


Az angol kiejtés – a közhiedelemmel ellentétben – nem nehezebb a többi, széles körben tanult nyelv kiejtésénél. Ha egy német, orosz vagy francia anyanyelvi beszélő után megpróbálunk minél tökéletesebben elismételni egy szót, semmivel sem lesz könnyebb a feladatunk, mint ha ugyanezt angol beszélgetőpartnerünkkel tesszük. De akkor mi lehet ennek a pesszimista tévhitnek az alapja?

Feltehetőleg az, hogy az angol nyelvben a kiejtés és a helyesírás közötti összefüggés meglehetősen bonyolult. Ha megpróbálunk helyesen kiolvasni egy angol szót, ehhez jóval több szabály, esetleg kivételes eset ismeretére van szükségünk, mint a többi említett nyelv esetében.
Sokan éppen ezért azt állítják, hogy az angol kiejtésnek nincsenek szabályai, az egyes szavak kiejtését minden esetben külön-külön kell megtanulni. Tananyagunk jelentős részét éppen e szemlélet eloszlatásának szenteljük.
A forgalomban lévő nyelvkönyvek kevés fogódzót nyújtanak a nyelvtanulónak, ezzel tovább erősítve azt a tévhitet, hogy az angol kiejtés „kiszámíthatatlan” és „megtanulhatatlan”. Márpedig – vélik sokan – ami megtanulhatatlan, azzal fölösleges foglalkozni. Az ilyen álláspont két alapvető téves megoldáshoz vezet, a kuruzsláshoz („angolul úgy kell beszélni, mintha gombóc lenne az ember szájában”) és a prakticizmushoz („mindegy, hogyan beszélsz, az a fontos, hogy megértsenek”).
Valójában a helyes kiejtés nem egyfajta pózolás, hanem része a nyelv teljes nyelvtani rendszerének. A félreértések, a hallás utáni félrefordítások jelentős része éppen a rossz, pontatlan kiejtésnek vagy a kiejtési szabályok pontatlan ismeretének tulajdonítható.
Mi kell a jó angol kiejtéshez? Természetesen segít a „jó nyelvérzék”, de az ilyen adottság hiánya miatt fölösleges kétségbeesni, mert némi kitartással és gyakorlással bárki szép eredményt érhet el. A legfontosabb területek, amelyekkel foglalkoznunk kell, a következők:
  • az egyes hangok képzése
  • az egyes beszédhangok és azok írott alakjai közötti összefüggések
  • az ún. funkciószavak erős és gyenge alakjai
  • a szavak szerkezeti felépítésétől függő kiejtési szabályok
  • a szavak hangsúlyozásának szabályai
  • az angol nyelv sajátos beszédritmikája
  • az angol intonáció szabályrendszere.

Az angol nyelv különféle változatai közül tananyagunkban a művelt brit angol kiejtést mutatjuk be. Ez nem értékítélet, csak azért döntöttünk így, mert Magyarországon hagyományosan ez a változat a legelterjedtebb, a forgalomban levő tankönyvek is a brit angolt tanítják, azon kívül egyszerre több változat párhuzamos tárgyalása jelentősen megnövelte volna az A-Z angol kiejtés terjedelmét és ezzel az áttekinthetőség és megtanulhatóság szenvedett volna csorbát.
Az amerikai (és egyéb, pl. ausztrál, kanadai) nyelvváltozatok tehát semmivel sem alacsonyabb rendűek, de nem árt, ha a nyelvtanuló lehetőleg csak egy modellt követ, és nem valamiféle „nemzetközi” angolt sajátít el. Azoknak a felhasználóknak, akik már haladó szinten beszélnek például „amerikai angolul”, azt tanácsoljuk, hogy ezt az anyagot megfelelő kritikával használják, és semmiképpen se próbálják sok munkával elsajátított kiejtésüket „átalakítani”.
Az A-Z angol kiejtést – egészen a leghaladóbb szintig – mindenkinek ajánljuk, aki már tisztában van az angol nyelvtan alapjaival és rendelkezik valamelyes szókinccsel. A magyarázatok, a feladatok és a kérdések összeállításakor igyekeztünk az egyéni tanulók igényeit figyelembe venni. Azok számára, akik önállóan, tanár segítsége nélkül tanulnak, a válaszok helyességének ellenőrzését a Megoldás-ra való kattintás teszi lehetővé. Nem adjuk meg azonban az ismétlő kérdésekre adandó válaszokat, mivel ezek az egyes fejezetek legfőbb tanulságait érintik. Ilyenkor az ellenőrzés leghelyesebb módjául a „visszalapozást”, tehát az ismétlést javasoljuk.
Ez a tananyag akkor használható a legeredményesebben, ha a nyelvtanuló nem egyszerűen olvasmánynak tekinti, hanem első nekifutásra – a szó klasszikus értelmében vett – tankönyvként és gyakorlókönyvként kezeli. Az A-z angol kiejtés a Tárgymutató és a szoftver Keresője segítségével – kézikönyvként is jól használható.
A könyv-változathoz képest, az egyik leglényegesebb különbség, hogy ez a digitális tananyag a teljes, közel nyolc órányi hangfelvételt integráltan teszi elérhetővé. Ezért különösen fontosnak tartjuk, hogy a felhasználó a leckék feldolgozása során a kísérő hanganyagot folyamatosan, minél többször meghallgassa és ismételje. A felvételeken szereplő angol anyanyelvű barátaink (Marion Merrick, Daniel Nashaat, Harvey H. Shenker, Liz Szász és Jane Thompson) bármelyikének beszéde jó szívvel ajánlható követendő mintául, mert mindegyikük a mai művelt brit köznyelvi kiejtés különféle, de egyaránt elfogadott árnyalatát képviseli. (Közreműködésüket és munkánkat segítő észrevételeiket ezúton is köszönjük.)
A jelen mű a nyolcvanas-kilencvenes években a Tankönyvkiadónál számos kiadást megért Angolra hangolva, illetve a 2000-ben megjelent Újra angolra hangolva (Helikon Kiadó) korszerűsített, kiegészített és átdolgozott kiadásának elektronikus megvalósítása. A korábbi változatok elolvasásáért, hasznos bíráló megjegyzéseikért és sokféle egyéb segítségükért köszönetet mondunk Erdős Áginak, Gollob Szabolcsnak, Gráf Zoltán Benedeknek, Heltai Pálnak, Hortobágyiné Porubszky Ildikónak, Kelemen Zsoltnak, Lázár A. Péternek, Megyes Andreának, Paul Merricknek, Molnár Miklósnak, Szamos Gábornak, Szendrő Borbálának, Varga Lászlónak és Vizi Katalinnak.
Szoftverünket – csakúgy mint az alapjául szolgáló könyvet – Nádasdy Ádámnak ajánljuk, akitől mindketten először kaptunk későbbi pályánkat is meghatározó ismereteket az angol kiejtés tudományáról, és kedvet annak további műveléséhez.

Budapest, 2007. májusában

Kovács János és Siptár Péter

A CD-t megrendelheti itt!