Modern Nyelvoktatás II évfolyam 4. szám 1996. december

ManóAngol nyelvoktató multimédia CD-ROM gyerekek számára

A program hardver igénye: multimédia PC 8MB RAM-mal Fejlesztő: Profi-Média Kft
Kapható a számítástechnikai üzletekben

Tartalma: 15 téma 75 párbeszédes történetben feldolgozva; 375 feladat; 250 animáció; angol-magyar és magyar-angol szótár 500-500 szóval; 15 megzenésített gyermekvers.

A program elsőodleges célja az idegen nyelvi kommunikációs készség kialakítása, gerincét a beszédértés fejlesztése, gyakoroltatása alkotja. Jól kihasználja a multimédia adta lehetőségek teljes skáláját: illusztrált párbeszédek, mikrofonos szerepjáték, hangos feladatok és szótár, dalok, valamint animációs képes szótár színesítik a tanulást. A ManóAngol ajánlható kezdő tanulóknak egyéni felbasználásra, illetve olyan nyelvtanároknak, akik oktatási eszköztárukba szívesen illesztenék a multimédia adta lehetőségeket.

A CD-ROM felhasználható kiegészítő taneszközként az általános iskolákban is. Tematikus felépítése lehetővé teszi, hogy tanárok bármelyik hagyományos nyelvkönyv anyagához hozzáillesszék. A sok-sok szituáció élőben, akár kis módosításokkal is, eljátszható a tanórákon.

A CD-ROM kiindulási alapot ad a tanároknak olyan órák megtervezéséhez, ahol a szerepjáték az elsődleges. A tanár órai munkája ugyan nem pótolható, de kiegészíthető a multimédia segítségével. A CD-ROM alkalmas segédeszköz arra, hogy a tanulók elsajátítsák a párbeszédek szövegeit, ami után már magabiztosan eljátszhatják a tanórán a rájuk kiosztott szerepeket. Minél több mintamondat áll a tanulók rendelkezésére, annál inkább el lehet térni a kész szituációktól: ehhez van igazán szükség a tanári ötletekre.

I. Történetek, párbeszédek
A program vázát 15 téma köré szervezett 75 párbeszéd formájú rövid történet alkotja. A történetek - a lehetőség és a szókincs szerint - kerekek, vidám csattanóval végződnek, ami fenntartja a tanulók kíváncsiságát. A szerepeket angol anyanyelvu gyerekek játsszák. A párbeszédeket állóképek sorozata illusztrálja, így ki lehet találni a történetet az idegen nyelvű szöveg pontos fordítása nélkül is.
A módszer lényege éppen ez: életközeli szituációk alapján, az anyanyelvhez hasonlóan elsajátíttatni azokat az egyszeru kifejezéseket, mondatokat, amelyek a leggyakrabban fordulnak elő a beszélt nyelvben. Ez nem szó szerinti fordításokkal történik; a képsorozatok rávezetik a tanulót az angol mondatok, kifejezések jelentésére. A párbeszédes feldolgozás olyan mondatgyűjteményt nyújt, mely az élobeszédben mintaként használható.
Az egyes párbeszédek átlagosan 15 mondatot tartalmaznak. Egy-egy párbeszéden belül egy adott mondatszerkezet gyakorta ismétlődik, ami elősegíti az adott mondatszerkezet észrevétlen elsajátítását.
A tanulás egyik módja: a történet többszöri lejátszása során fokozatosan lehet eljutni a történet megértésétől a szöveg megértéséig és aktív használatáig:

- A párbeszéd lejátszása, először a képsorozatra történő koncentrálással. A tanulók megpróbálják megfejteni a képek alapján a történet lényegét. A párbeszédek lejátszása bármikor megszakítható, majd újrakezdhető. Az angol hanganyag figyelemmel kísérése. A szereplők és a hangok azonosítása, az egyes szereplők mondanivalójának megfejtése.

- Az angol nyelvű szövegkönyv kinyitása. Ellenőrizhető, hogy a tanulók helyesen értették-e a hanganyagot. - A magyar nyelvű szövegkönyv ellenőrzési, összeasonlítási lehetőséget nyújt.

2. Mikrofonos hangfelvétel
Miután egyértelmu és világos a történet és a szöveg, következik a memorizálást elosegítő hangfelvétel: a tanulók, bármelyik szereplőt kiválasztva, átveszik annak szerepét. Eleinte használható a szövegkönyv, de törekedni kell az emlékezetből történő elmondásra. Ebben a képsorozatok is a tanulók segítségére vannak, hiszen szinte elmesélik a történetet. A visszahallgatás során a szövegkönyv alapján ellenorizhető a szöveghűség. Itt nem fontos a szóról szóra történő visszamondás, elegendő a tartalmi reprodukálás is. E feladat segítségével a tanulók kontrollálhatják saját kiejtésüket, összehasonlítva az eredetivel.

3. Feladatok, gyakorlatok
A párbeszédek alapos ismerete után a feladatok megoldása nem okozhat problémát. A feladatok elsősorban a történetekben előforduló mondatokra, kifejezésekre, szavakra épülnek. Minden egyes történethez 5 feladat tartozik, tehát egy témához összesen 25. A feladatsorok a párbeszédekben szereplő nyelvtani szerkezetekre hívják fel a tanulók figyelmét, valamint a szókincsbővítés célját szolgálják. A program a feladat megoldása után visszajelzést ad: helyes megoldás esetén a feladat sorszáma kiszínesedik, és egy ellenőrző könyv is nyilvántartja a megoldott feladatokat.

4. Szótárak
Az angol-magyar és a magyar-angol szószedet, valamint a képes szótár a program kiegészítő része. A beturendes szótárak a párbeszédekben előforduló összes, mintegy 500 szót és kifejezést tartalmazzák. Minden témához tartozik egy képes szótár is, amely az adott téma párbeszédeiben előforduló főneveket és azokat a szavakat illusztrálja rövid animáció kíséretében, amelyek könnyen bemutathatók. A tárgyak képeire kattintva azok életre kelnek, majd elhangzik az angol nevük. A képes szótár célja elsősorban a kedvcsinálás és a szórakoztatás.

5. Eredménylap
Az eredménylap számon tartja, hogy a különböző témákhoz tartozó feladatok közül melyeket oldotta meg a tanuló. A program állása a tanuló neve szerint elmenthető, így a munkát folyamatosan nyomon lehet követni. Az eredménylap a program bármely részében elérhető.

6. Dalok
A CD-ROM egyik színfoltját jelentik a megzenésített angol gyermekversek. A dalokat képek és animációk illusztrálják, és a versek alapján követhető a dalok szövege is. A versek tartalmilag kapcsolódnak a feldolgozott témákhoz, s a dalok audio CD-lejátszón is megballgathatók.

Borsodiné Jaksa Éva