2000. január

Olvasástanítás számítógép segítségével

"Szükség van valamire, ami arra készteti a kis olvasót, hogy akarjon olvasni!…" (Braun)

    - Olvasd el legalább ötször! - mondja a tanító néni nap mint nap az iskolában a gyerekeknek. A szülő pedig tudomásul veszi, hogy gyakorolni muszáj, kell, sőt kötelező.
    A kötelességtudó szülő már az első alkalommal rájön arra, hogy a legújabb tévés szappanopera sincs olyan unalmas, mint ötször elolvasni ugyanazt. Aggódva figyeljük egyre nyűgösebb gyermekünket, és közben azon törjük a fejünket, hogyan tudnánk valamelyest élvezetesebb formáját megtalálni a gyakorlásnak.
     Olvasni tanulni kemény, pontos és kitartó figyelmet igénylő munka. Ezt a munkát könnyíti meg, teszi játékossá és élvezetessé a Profi-Média Kft. multimédiás ManóOlvasás oktatócsomagja, mely a közkedvelt ManóSorozatot gazdagítja, immár a kilencedik és tizedik programmal.
     Ha odafigyelünk, és kezdetben együtt ülünk a gép elé gyermekünkkel, - mert nem elektromos gyermekpásztort vagy virtuális kistestvért vásároltunk számítógép néven - gyermeknek, szülőnek egyszerre nyújt élményt, játékot, szórakozást, és észre sem vesszük, hogy csemeténk most éppen nagy munkában van: olvasni tanul.
     A ManóÁbécé és a ManóOlvasás 1. együtt tartalmazza mindazt az ismeretanyagot, amellyel egy első osztályos az év folyamán találkozik.
     Ahhoz, hogy a betűalak és a hozzátartozó hang közötti asszociáció létrejöjjön, meg kell különböztetni az egymáshoz nagyon hasonló betűket. Mivel egyre több gyerek küzd olvasási problémákkal, az alkotók fontos célja volt a homogén gátlás elkerülése. Ez azt jelenti, hogy az egymáshoz hasonló, ezért könnyen téveszthető betűket (pl. b-d, k-g) egymástól távol tanítják, majd később ezeket összehasonlítják, különbözőségük tudatosítása céljából. A betűsorrend kialakítása figyelembe veszi a vizuális és a fonetikai zavarokat is, ezért a programcsalád jól használható dyslexiás és logopédiai foglalkozásokon.
     A két oktatójátékban több mint ötszáz feladat található a hangok helyes kiejtésétől kiindulva a betűk képének felismertetésén és összeolvasásán keresztül a szavakig, mondatokig. Egy-egy feladaton belül a gyakorlásra kerülő anyagot (betűket, képeket, szavakat, mondatokat) véletlenszerű mutációval kapjuk egy igen gazdag gyűjteményből, így szinte végtelen számú variációban áll rendelkezésünkre a gyakorlóanyag. Így egy fejezetet vagy feladatot többször gyakoroltathatunk anélkül, hogy unalmasan ugyanazt kellene ismételnünk.
     Ilyen gazdag feladatanyagot, mint ami a CD-ken található, egyetlen tankönyv vagy munkafüzet sem tud nyújtani, már csak terjedelmi okok miatt sem.
     A feladatsorok sok-sok manipuláción keresztül fejlesztik a cselekvésbe ágyazott gondolkodást. A képek a szemléletes gondolkodás, a gyűjtőfogalmak az elvont gondolkodás kialakulását segítik.
     A tanulási folyamat során nagyon fontos az azonnali visszajelzés. A program azonnal ellenőrzi és jelzi a hibás megoldást, a jó megoldásokat pedig jutalmazza. Ez a visszacsatolás rendkívül hatékony eszköz az önálló tanuláshoz.
     A feladatok mellett bemutatókat, rövid magyarázatokat, mondókákat találunk. Az útmutató a szülőknek és tanítóknak ad segítséget és ötleteket a program használatához. A gyerekek a feladatmegoldások jutalmaként animációkat, meséket kapnak.
     Az ismeretanyag terjedelme miatt egyetlen CD-n nem volt elhelyezhető. Ezért született az a megoldás, hogy a betűk felismerését, hangoztatását, a helyes hangképzés technikáját a ManóÁbécé CD tárgyalja, az összeolvasást pedig a ManóOlvasás 1. CD-ről gyakorolhatják a gyerekek.
     Bármely olvasási program eredményessége nem a módszeren, hanem a hozzátartozó szókészleten, és a feladatrendszer megválasztásán múlik. Ezért illeszthető minden olvasástanítási módszerhez a CD-ken található tananyag.
     Tekintsük át, mit van a CD-ken!
     Mindkét program 34 fejezetből áll. Mivel a betűk tanítása és az összeolvasás párhuzamosan történik, az alkotók azt javasolják, hogy a felhasználók a két CD-t egyszerre használják oly módon, hogy a ManóÁbécé-vel átvett egy-egy fejezet után a tanulás a ManóOlvasás ugyanazon fejezetével folytatódjék.
     Az első fejezet egy kis bemelegítésre ad módot. Sok szülő nem is gondolja, milyen nagy szerepe van az irányok pontos ismeretének az olvasás-írás elsajátításában. Sajnos sok tanító sem fordít erre kellő figyelmet és elegendő gyakorlási lehetőséget időhiányra hivatkozva. Pedig később az iránytévesztésből adódó problémák nagyon nehezen korrigálhatók. A program segítségével játékosan ismer-kedhetünk meg a jobb és a bal, a le és a fel fogalmával, jelentésével, a formák - a betűelemek - elnevezésével, a jelekkel és jelrendszerekkel, amelyek jelentését az olvasni nem tudó óvodás is megfejtheti.
     A jelek, jelrendszerek, formák és irányok megismerése és gyakorlása után kezdődik a kis- és nagybetűk együttes tanítása. Fejezetenként általában egy betű került feldolgozásra, 4-12 feladattal. Különösen sokféle gyakorlat szolgál az analizáló képesség fejlesztésére, vagyis a hangok helyének jelölésére, a hangleválasztásra, a tanult betűk keresésére, a hangdifferenciálásra. A szókincsbővítő gyakorlatokat elvégezve gazdagodhat a gyerekek beszédstílusa.
     Roberta, a sorozat állandó szereplője egy robot, akit beszélni és olvasni tanítunk. A betűtanulás-ban, és később az összeolvasásban is igen nagy szerepe van a helyes artikulációs mozgásokról őrzött emlékképeknek. Roberta jellegzetes szájtartásának megfigyelésével a gyerekek - szüleik vagy taní-tóik segítségével - ellenőrizhetik szájtartásaikat hangképzés közben, és tudatosulhatnak az esetleges logopédiai problémák is.
     A ManóÁbécé-ben található kétszáz, soronként is meghallgatható, megtanulható mondóka lehetővé teszi a bemutatott artikulációs gyakorlatok játékos használatát. A mondókák egyben az irodalmi nevelést, a hagyományok megőrzését is szolgálják. Fontos, hogy ezek az élmények már akkor eljussanak a gyerekekhez, amikor még nem tudnak olvasni.
     Sok-sok hasznos tanácsot kapunk a helyes kiejtéshez Zizitől, a sorozat másik főszereplőjétől is. Ha ezek után is maradnának kétségeink, az útmutató segít az eligazodásban.
     A ManóOlvasás 1. segítségével a gyerekek fokról-fokra jutnak el a folyamatos olvasás szintjéig. A kép- hang- és szóanyag a beszédfejlesztésen kívül a helyes nyelvtani ismeretek kialakításához is segítséget ad. Ilyen típusú, szintén végtelen variációban gyakorolható feladatok például a szótagok párosítása, a tollbamondás utáni szókirakó, a hiányzó betűk pótlása.
     A szótaggal kapcsolatos feladatok a ráismerés szintjével kezdődnek, és a fokozatosság elvét betartva jutunk el a mondatok olvasásával kapcsolatos feladatokon keresztül egészen az alkalmazás szintjéig. Néhány példa e feladattípusokhoz: mondatok alkotása megadott szavakból; kérdés-válasz típusú feladatok; mondatok valóságtartalmának értékelése.
     A gyerekek kedvenc memóriajátékán keresztül gyakorolható a gyorsolvasás technikája.
Az egyes fejezetekhez tartozó feladatok megoldása után jutalomként bukkannak elő az igazán szellemes, illusztrált, olvasható, hallható betűmesék. A mesék lehetőséget adnak az eddig elsajátított ismeretek felhasználására, az olvasás gyakorlására is. Ha a gyakorlás alatt esetleg bosszúságot okozó betű meséjét megismerjük, biztos, hogy nemcsak a gyerek, hanem mi is garantáltan a szívünkbe zárjuk. A mesék Koroknay Géza színművész tolmácsolásában pompás szórakozást, méltó jutalmat nyúj-tanak munkánkért.
     Az oktatócsomag otthon egyéni gyakorlásra használható, napköziben pedig korrepetálásra, fejlesztésre, logopédiai korrekcióra.
     Tanítási órákon is hatékonyan alkalmazhatók a programok. A tanítók a betűtanítási szakaszban a programok és az általuk használt iskolai program betűtanítási sorrendjét összevetve tudják összehangolni az anyagot, mely elsősorban gyakorló órákon nyújt segítséget. A programok játékosak és szórakoztatók, a kevésbé motivált gyerekekben is érdeklődést ébreszthetünk velük az olvasástanulás iránt.
     Az oktatócsalád harmadik, befejező tagjának megjelenése szeptemberre várható. Ez az anyag egy mesemúzeumi sétát dolgoz fel, amellyel a gyerekek gyakorolhatják és fejleszthetik a szövegértést, teljessé téve és lezárva az olvasástanulás legfontosabb szakaszát.

Szabó Kornélia
tanító