5.1 ÚJ SZAVAK TANÍTÁSA AZ INTERNET SEGÍTSÉGÉVEL

Nemcsak nyelvoktató CD-ROM-okból, hanem más számítógéphez köthető forrásból is tanulhat a diák ismeretlen szavakat idegen nyelven. Mivel a Sulinet program keretében Internetes hozzáférési lehetőséget biztosítottak iskolánk számára is, érdemesnek tartom az itt fellelhető szótárak használatát alkalmazni az új szókincs tanításában.

A gépet bekapcsolva az asztalon található Az Internet ikonra kattintást követően elénk tárul a Microsoft Internet Explorer nyitólapja. A címsorba a villogó kurzornál begépeljük a www.origo.hu címet, majd a gép ezt a jól ismert böngésző programot tölti be. Ezután a gördítősávon lefelé haladva megtaláljuk a Szótárak témakört, amelyen belül angol szótár is van. Ugyanúgy elérhető közvetlenül is ez a szótár, ha a címsorba begépeljük a web-hely nevét pontosan: www.sztaki.hu/services/engdict/ Az utolsó része jelenti az angol szótárt, mivel angolul az English dictionary rövidítését használták a cím megadásánál.

Amikor betöltődött az elektronikus szótár, kiválaszthatjuk, hogy angolról magyarra, vagy fordítva keresse az általunk megadott szót. Be kell még állítani azt is, hogy milyen módon jelenítse meg a képernyőn a kért szót. Ez lehet a legördíthető nyíl alatt egész szó, kifejezés. Végül, hogy az Internet szótárt használjuk, a Pattern (minta) ablakba való belekattintás utáni villogó kurzor mellé be kell gépelni azt a szót, amit a géppel kerestetni szeretnénk. Vagy Enter leütése, vagy a Start search (kezdje a keresést) feliratra kattintva indítja a kívánt szó jelentéseinek kutatását. Néhány másodperc elteltével elénk tárul az általunk megadott szó jelentéshalmaza. A gördítősávot használva lehet kiválasztani azt a jelentést, ami a szövegkörnyezetünkhöz leginkább illik. Nagyon könnyen követhető a gyerekek számára is a szójegyzék, mert betűrendben, a magyar jelentést zöld színnel jelölve látható a szótári "oldal". Ha új szót akarunk kerestetni, a Clear form párbeszédablakba kattintunk, ezzel eltűnik az előző szó, amit szótároztunk, és begépelhető egy újabb. Érdekesség, hogy meg lehet "fordítani" a nyelveket oly módon, ha egy jelentésre rákattintunk, csak annak az egy szónak a fordítása bukkan elő a másik nyelven. Ez haladó nyelvtanulók számára az adott nyelvnek megfelelő jelentésárnyalatbeli különbségeket mutatja be két nyelv között.

Az Internetes szótár hatalmas adatbázisú (131500 rekordot tartalmaz), ez azonban bővíthető, kiegészülhet további 60000 rekorddal egyéb külső helyekről, mint például a Magyar Elektronikus Könyvtár, vagy a Szabad Szoftver Alapítvány. Emellett az add word (szó hozzáadása) részben begépeléssel is vihető be további szószedet. Figyelmezteti a felhasználót a repülő ékezetek használatára, például ő=o",vagy ö=o: Tehát, ha éppen nem talál meg egy szakszót a haladó nyelvtanuló ebben a szótárban, lehetősége van az itt megadott módon tovább keresni. További pozitívuma az Internetes szótárnak az állandó segítség, a Help, ha valaki elakad a szavak keresésének mikéntjében.

Mint nyelvtanár, úgy gondolom, korosztálytól és tudásszinttől függetlenül használható ez a szótár egyszerű kezelése és rendkívül bő adatbázisa miatt.

Hetedik osztályos tanulóimmal végeztem kísérletet, hogy összehasonlítsam a hagyományos nyomtatott szótárral történő fordítást a számítógép adta elektronikus fordítással. 10 gyermeknek időre kellett lefordítani egy 8 ismeretlen szót tartalmazó angol szöveget. A megadott szöveg azonosságát, az új szavak számát előzőleg ellenőriztük. Így teljesen azonos eséllyel indultak a szótározásban. Öten nyomtatott angol-magyar kisszótárt, öten pedig az Internet beépített szótárját használták. Az eredmény a következőképpen alakult: akik hagyományos módon fordítottak, 40 perc alatt végeztek, az elektronikus szótárt alkalmazóknak pedig 26 percre volt szükségük a feladat megoldásához. Ez utóbbi 35%-kal hatékonyabb fordítás. A fordítást megelőzően már megtanulták használni mindkét fajta szótárt. Az Internetes szótár gyorsabb alkalmazásának okát abban láttam - a gyerekekkel egy véleményt alkotva - hogy kevesebb időt vett igénybe egy-egy szó begépelése, mintha ugyanazt a könyvben lapozva, hasábjain végigkeresve találták meg.

Bebizonyítható, hogy a számítógéppel segített szótározás is hatékonyabb, élményszerűbb, gyorsabb munkát jelent a nyelvtanuló diák számára. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy kizárólag az elektronikus szótárt használják, hiszen az állami nyelvvizsgák írásbeli részén nyomtatott szótár használata engedélyezett, ezért rutint kell szerezni a gyermekeknek már általános iskolás koruktól kezdve a szótár használatában. Inkább önálló nyelvtanulásra, önképzésre, angol anyanyelvűek e-mail fordításaihoz, szakköri munkához ajánlott ennek az újfajta szótározásnak az alkalmazása.

 

5.2 A MULTIMÉDIÁS SZÓKINCSTANÍTÁS TAPASZTALATAI, ÉRTÉKELÉSE

Diákjaim minden évfolyamon használják a számítógépet ismeretlen szavak keresésére, közülük azonban kísérletemhez a 4. és az 5. évfolyamot választottam ki. Létszámuk 14-14 fő, vegyes képességű mindkét csoport összetétele. Velük a nyelvoktató szoftverben található új szavak közül 20 szót kerestettem meg. Tudásukat két hét múlva ellenőriztem. Az alábbi eredmények születtek: 19 szóra emlékezett 10 fő, 16-ot tudott 3 gyermek, és 15 szóra egy diák emlékezett. Ez meglepően jó eredményt hozott. Ugyanezt a 20 szót tanítottam meg a kontrollcsoporttal hagyományos módon: általam bemutatott, egyénileg hangoztatott és a szótárfüzetbe lemásolt szavakat két hét múltán ellenőriztem. Eredmények: legjobb volt a 12 szó, amire nyolcan tudtak emlékezni, 10 szóra 4 gyerek csatolt vissza helyesen, 8 szót idézett fel két diák. Összehasonlítva a két csoport tudását, azt tapasztaltam, hogy a számítógéppel megismert és hallott szavakra átlagosan 66,4%-kal jobban emlékeztek. Míg itt 95%-os eredmény is született, addig a klasszikus szókincstanítási módszernél a szavak felére (8 és 12 között) tudtak visszacsatolni. Tehát a kontrollcsoport legjobb eredménye 60 % volt. Leggyengébb eredmény a multimédiás csoportnál 75%, a másik csoportnál 40 %.

A témaválasztásomban megfogalmazott cél megvalósítása ebben a témában sikerrel járt. Kísérletem az új szavak multimédiás oktatásával kapcsolatban igen jó eredményt hozott. Okát abban látom, hogy a tanuló figyelmét nagymértékben leköti a színes, esztétikusan megjelenő szókép a monitoron, a hangok, az animációk mind-mind a bevésést mélyítik. Így tehát egy adott szó többirányú - látás, hallás, mozgás, színek - érzékelést jelent a nyelvtanuló számára. Ebből következik, hogy könnyebben megjegyezték az így megismert szavakat, a tudás elmélyítését nagymértékben befolyásolta, segítette a szavak többirányú érzékelése. Igen jól látható a differenciálás is. Mivel a gyermekek a fejezetben bemutatott módon annyiszor kattintottak egy-egy új szóra, amíg meg nem jegyezték, ez maga után vonta azt, hogy egy kevésbé jó képességű tanuló 4-5-ször, míg egy kitűnő, gyors felfogóképességű diák 2-3-szori gépi elismétlés után megtanulta a szót. A számítógéppel támogatott nyelvtanulás egyéni tempót, ütemet jelent minden egyes gyerek számára. Összevetve ezt a hagyományos, tanári bemutatáson alapuló szókincstanulással, sokkal hatékonyabb, élményszerűbb, gyorsabb tanulási módnak bizonyult a multimédiás módszer.

Készíttettem egy kérdőívet a tanulókkal, amelyben arra voltam kíváncsi, mit jelent számukra a számítógéppel történő szókincstanulás. Az alábbi véleményeket kaptam:

• Sokkal érdekesebb így tanulni a szavakat.
• Egyedül kereshetem a szót magamnak.
• Nagyon tetszik, hogy számítógéppel tanulhatok, és nem fáradok el.
• Akárhányszor hallgathatom, ismételhetem az új szót.
• Nagyon aranyosak a rajzfilmfigurák.
• Viccesek az animációk.
• Könnyebben megjegyzem így a szavakat, mintha a tanár néni bemutatja őket.
• Több idő jut rám a szavak ismétlésénél, mint a régi angol órákon.
• Igazi angolok kiejtését hallhatom.
• Gyorsan eltelnek a számítógépes angol órák.
• A tanár néninek könnyebb a dolga, nem kell mindenkivel elismételnie a szavakat, a gép meg nem fárad el.
• Most már nem bánom, ha minél több szót tanulhatok meg így angolul.
• Régebben unalmas és nehéz volt otthon magolni a szavakat, most meg már az órán megjegyzem őket.
• Még arra is emlékszem, milyen humor kapcsolódik egy-egy szó bemutatásához.
• Több szót tudok kevesebb energiával megtanulni.
• Vidámabbak az órák, többet nevetünk.

Azt hiszem, ezek a mondatok minden nyelvtanárnak elégedettséget, örömet jelentenek.

Kiemelném még az interaktivitás előnyét a hagyományos nyelvtanulással szemben. Mivel a gyerek egyedül ül a monitor előtt, saját maga kényszerül rá arra, hogy végig figyelje a neki szánt utasítást, amit a számítógéptől "kap" a program használata közben. Ezekre szinte azonnal reagálnia kell az egér, vagy a billentyűzet kezelésével, miközben önálló, kreatív gondolkodásról tesz tanúbizonyságot. Ezt az interaktív, "oda-vissza" játékot nem a szó klasszikus értelmében vett tanulásnak, hanem inkább szórakozásnak, élménynek fogják fel a számítógéppel nyelvet tanulók.

Idegen nyelvet tanító kollégáimat arra ösztönzöm, iktassák be napi munkájukba a multimédiás nyelvoktatás adta lehetőségeket, hisz az eredmények magukért beszélnek. Összehasonlítva a régi, klasszikus nyelvórákkal, itt a gyermek mosolya, csillogó szeme, érdeklődése, tudásvágya és motiváltsága a jutalom a számítógépes nyelvoktatásba vetett energiánkért, ami, úgy gondolom, igazán megéri.

 

6. NYELVI JÁTÉKOK, REJTVÉNYEK

Szinte minden gyermekeknek készült nyelvoktató CD-ROM-on találhatóak rejtvények, játékos feladatok. Az általános iskolában idegen nyelvet tanuló gyerek (9-14 év) számára igen fontos a játékosság, hiszen élete kezdetétől hétköznapjait a játék övezi. Életkori sajátosságuknak megfelelőek a nyelvoktató szoftverek játékos feladatai, amelyek a megismert lexikai, vagy nyelvtani anyag gyakorlati alkalmazását teszik lehetővé.

Dolgozatom első két multimédiás nyelvoktató területe az új anyag megtanításához kapcsolódott, most a harmadik részben az elsajátított tananyag számítógéppel segített alkalmazását mutatom be.

 

6.1 HELYESÍRÁSI KÉSZSÉGET FEJLESZTŐ FELADATOK

Az általam használt nyelvoktató programok mindegyikében van lehetőség arra, hogy a diák és a tanár megismerje a feladatok megoldását. A Manó Angol 1 CD-ROM-ban például a főmenüben egy folyamatos bemutatót találunk, ahol elmondják a program részeinek működését. Elegendő egyszer végigkövetni ezt a gyerekekkel, máris megtanulják az egyes ikonok, jelek értelmezését.

Az állandóan látható eszköztárból kiválasztott ceruzásdoboz jelzi a feladatokat. Ennek kiválasztása után a képernyő alján levő ?-re kattintva ismerteti magyarul a megoldandó feladat pontos utasítását. Ha egyszeri hallás után nem érti meg a feladatot valamelyik diák, ismételten meghallgathatja azt egy újbóli kattintással. A feladat például: egészítsd ki a szavakat a hiányzó betűkkel! Ekkor a gyerek a villogó kurzor után begépeli az odaillő betűket. Ezt mutatja be az illusztráció.

A program értékel, ha a nyuszira kattintunk, hibás, illetve jó megoldás esetén más-más hangfile jelzi az értékelést, majd kiszíneződik a ceruza 5 részletéből annak a része, amelyik feladatot megoldotta a diák.

Vannak olyan feladatok is, ahol össze kell rakni a megadott betűkből egy-egy szót. Ez is helyesírást fejleszt, s egyben gyakorolja a tanult szókincset is. Segít a kép is, s motiválja a gyermeket a szellemes értékelés is.

Legjobban kedvelt helyesírást fejlesztő feladat a keresztrejtvény. Az Oxford University Press CD-jén a képernyőn lehulló hőlégballon formájú keresztrejtvényre kattintva tárul elénk a rejtvény. Színnel jelzi a program azt a szót, amit be kell gépelni. Egy nagyító alatti kép angol nevét kell beírni az adott helyre. Kellemes hangfile-t hallhatunk jó megoldás esetén. Ha a tanuló nem tudja a megoldást, próbálkozhat a kép ráklikkelése után az emlékezetből való írásra. Amennyiben ez sem megy, a képernyő alján betűt "szedegető" emberke "beírja" a szót a megfelelő helyre. A keresztrejtvény elkészülte után a szoftver elismétli a képek segítségével egyenként a beírt szavakat. Új keresztrejtvényt is kaphatunk, ha a rejtvényújság ikonra kattintunk. A program használatát nehezíti, hogy csak a sorrendben következő szóban található betűket lehet beírni.

A Tell Me More nyelvoktató CD gyakorlatai közt a keresztrejtvényben magyarul látott szó angol jelentését kell beírni a kiszínezett helyre billentyűk, vagy az ott látható ABC betűire kattintással. Ellenőrzése a ü jelre, megoldása pedig az égő villanykörtére klikkeléssel történik. A hibásan, vagy hiányosan beírt betűk pirossal jelennek meg, a megoldás helyességét hangfile jelzi.

Szellemesek az akasztófa feladatok. Itt egy szót, vagy szókapcsolatot kell beírni az ott látható kifejezés szinonímájaként. Taps, fütyülés és üres bitófa jelzi a helyes, míg kellemetlen hang, és akasztott ember grafikája mutatja a hibás, vagy hiányos megoldást.


Itt látható az említett keresztrejtvény és az akasztófa nevű helyesírási feladat.

 

6.2 NYELVTANI ISMERETEKET ALKALMAZÓ JÁTÉKOS FELADATOK

Nyelvtanári munkámban a szókincs mellett legfontosabb feladat a megtanult nyelvtani ismeretek elmélyítése, gyakorlása. Ez minden nyelvoktató CD-n kiemelt rész. A Manó Angol 1-ben például a főnév többes számának felismerését, vagy például a szavak opponenseit alkalmazó feladat sok társalgási témakörben szerepel. Adott az ábra szerinti négy kép, és 4 szó, vagy szókapcsolat. Egérvonszolással a gyerekek a megfelelő módon párosítják a szavakat a képekhez.

Vannak olyan gyakorlatok, amelyekben elöljárószavakat kell alkalmazni a mondatokban. Ilyenkor pótolniuk kell a helyesen kiválasztott szót. Segíti a kép az egyértelmű megértést. Ha a tanuló megold a 3 feladatból egyet, kizárásos alapon kitalálhatja a megoldást a hiányzó részekre, hisz gondolkodásukat nagyban segíti a program.


6.3 SZÓKINCS GYAKORLÁSÁT SEGÍTŐ FELADATOK

Talán ebből a feladattípusból található a legtöbb az általános iskolákban jelenleg használatos nyelvoktató CD-ROM-okon. A multimédia itt is nagy segítségünkre van, mert sok olyan gyakorlat van, ahol a hangszórón hallunk egy mondatot, s annak megfelelően - azt lefordítva - kell megoldani a feladatot. Például: The yellow hat is expensive. The pink hat is more expensive. ( A sárga kalap drága. A rózsaszínű kalap drágább.) A monitoron 3 különböző árcédulából kell a diáknak összeállítani az elhangzott mondat igaz állítását. Hiányos mondatok kiegészítésénél egy adott szóra kíváncsi a program, s csak azt az egy megoldást fogadja el. Van olyan rész, ahol egész szót kell pótolni önállóan, néha azonban a kezdőbetűt megadják segítségül. A gyerekek véletlenszerű keresései, a felfedezés a megoldáshoz vezető úton hatékonyabban viszi előre gondolkodásukat a tanulási folyamatban.

 

6.4 JÁTÉKOS FELADATOK ÉRTÉKELÉSE, TAPASZTALATOK

A gyakorló nyelvoktató módszertani spalettáján igen sok játékos feladat gyűlik össze az évek során, hisz mindenki arra törekszik, hogyan könnyíthetné a nyelvtanuló diák munkáját az elsajátítás sokszor rögös útjain.

Mégis mióta megjelentek a nyelvoktató CD-ROM-ok, láthatjuk, hogy a gyerekeket igazán a megszokott és igényelt színes, szép ábrák, mozgó és beszélő alakok motiválják. Igen könnyen bántak az egér használatával, akár kattintásos, akár vonszolásos technikára épült a megoldás menete. Lelkesen írták be a hiányzó betűket, szavakat a billentyűzetről. Nagyon örültek, szinte ujjongtak a jó megoldást jelző hangfile hallatán. Kíváncsian várták, jó-e a megoldás. Eddigi tanóráimon az én értékelésem volt döntő számukra, mimikámból, gesztusaimból láthatták reagálásaimat az elvégzett feladatok után. Most mégis a számítógéptől várják az értékelést, s a hibás megoldás esetén zokszó nélkül javítják azt. Kitartóan oldják meg többedszer is ugyanazt a gyakorlatot, amíg az teljesen hibátlan nem lesz. Ugyanez persze nem mondható el a frontális osztálymunkáról, ha a feladat elvégzését újból kérem tőlük. A témaköröket tartalmazó feladatokat remekül be lehet építeni a tankönyvünk társalgási és nyelvtani részeihez minden évfolyamban, mert mindkét forma a tantervi követelményeken alapszik. Az írásos feladatoknál köztudott, nem minden gyerek szeret folyóírással a füzetbe írni. A számítástechnika szaktanteremben tartott angol órákon nem kell leírnia a feladatot, hisz ott látható a monitoron, és hallja a hangszórón, a begépelést azonban kedvvel teszik. Azért, mert új, mert más számukra, mint a többi gyakorló óra. Egyszerre többféle inger segíti gondolkodásukat: kép, szín, hang, és tevékenységüket leköti az egérrel, billentyűzettel való manuális munka. Mégis úgy vélekednek, kevésbé fárasztó, inkább élvezetes, szórakoztató "munka" a géppel tanulniuk. A Manó Angol 1 CD bejelentkező lapján a virágoskertben annyi virágszirom keletkezik, ahány feladatot hibátlanul teljesítettek témakörönként. Ez remek motiváció, s egyben a csoportok közötti egészséges versengésre ad okot, vajon ki hány gyakorlatot készített el, mennyi a színes virágszirmok száma. A pedagógus értékelése a tanóra végén ez alapján történik.

Összevetve egy bármely nyelvtani anyagot gyakorló órával, 50%-kal több piros pontot gyűjtenek a gyerekek a CD-ROM-os tanórán aktív munkájukra, mint amikor nem a számítástechnika szaktanteremben tartjuk az angol órát. Ez, azt hiszem, kölcsönösen szerzett öröm diák és tanár számára egyaránt.

 

7. ÖSSZEGZÉS

Szakdolgozatom elején megfogalmazott célkitűzésem az volt, hogy megmutassam, a számítógéppel támogatott interaktív nyelvtanulás hatékonyságát. Ezen kívül rámutattam a különböző differenciálási lehetőségekre, amit a személyi számítógéppel való oktatásban ki lehet aknázni minden gyereknél.

Dolgozatom mindhárom témájához adott kísérleti csoportnál értékeltem a tanulók eredményeit, s összehasonlítottam azokat a klasszikus nyelvtanítás ugyanazon feladatainak eredményeivel. Tapasztalataim minden területen - akár az új nyelvtani anyag elsajátítása, akár az új szavak tanítása, akár pedig a nyelvi játékok, rejtvények - alkalmazásában igen pozitívak voltak.
Ha a diák oldaláról közelítem meg a számítógépes nyelvtanulás előnyeit, elmondható, hogy számukra nagy öröm és élmény az effajta tanulás. Sokkal jobban rögződtek az így megismert új szavak, rendkívül lekötötte figyelmüket a monitoron, hangszórón egyszerre érzékelt hangok, képek, animációk. Nagyban motiválta őket a CD-ROM-os program értékelő hangfile-ja is. Eddig ezt semmilyen tanítási órán alkalmazott technikai eszköz nem biztosította a tanulók számára, csak a multimédiás számítógép használata. Ebben látom az ilyen oktatás nagyságát. További előny a diák szempontjából az, hogy mindhárom alkalmazásban a tanári bemutatás után teljesen önállóan, saját egyéni tempójuknak megfelelően haladtak. Ha valahol megakadtak, tudták, hova kell kattintani az egérrel ahhoz, hogy ismereteik bővítését tovább tudják folytatni. Mivel minden kísérleti csoportom vegyes képességű tanulókból tevődik össze, nagyon fontosnak tartottam az egyéni képességek szerinti haladási ütemet, a többszöri ismétlést egy-egy gyermek esetében. Az önálló tanulás, az egyedül felfedezett új ismeret kihívást jelentett diákjaim számára. Végig kellett gondolniuk minden egyes lépésnél, mit látnak a képernyőn, mit szeretnének tenni a látottakkal kapcsolatban, s arra hogyan reagál a gép. Ez bonyolult gondolkodási, kreativitási fejlesztést eredményez minden diáknál. Ezt remekül biztosítják az interaktív CD-ROM-ok, vagy a pedagógus által készített interaktív alkalmazások más oktatási eszközökhöz képest. %-okban kifejezett eredményességük oka a többoldali ingerekből származó hatékonyabb befogadás, valamint a természetes gyermeki kíváncsiságukból fakadó belső motiváció volt. Így tudtak önállóan felfedezve tanulni, s a tudni akarás belső hajtóerejét a számítógép, és a multimédia adta lehetőségek biztosították.

További előnye még a számítógépes nyelvoktatásnak, hogy az a diák, aki otthonában rendelkezik személyi számítógéppel, gyakorolhat az iskolában megtanult módon bármikor, ha megvásárolja a CD-ROM-ot. Nem minden szülő tudja biztosítani a magánórák költségeit, könnyebben megoldható egy egyszeri hardver illetve szoftver beruházásával így az iskolán kívüli tanulás.
Ha a pedagógus szemszögéből értékelem a számítógéppel segített nyelvoktatás hatékonyságát, ugyanúgy elmondhatom az élményszerű, örömteli munkát, mint diákjaim. 15 éves nyelvtanári gyakorlatomban még ilyen jó eredmények nem születtek az angol egyszerű múlt idő elsajátításában, és a szókincstanításban, mint az 1999/2000 - es tanévben. További tervem minden 8. osztályig tanítandó új nyelvtani anyag prezentációs feldolgozása az elkövetkezendő tanévekre. Ennek előnyét még abban is látom, hogy a tanár egyszer készít el egy ilyen számítógépes bemutatót, s azt megőrizve - esetleg némileg átalakítva egy-egy osztály képességéhez igazítva - felhasználhatja a későbbi tanévekben is. A CD-ROM pedig használható sok-sok évig anélkül, hogy "tönkremenne", mint eddig más, a pedagógus által elkészített írásvetítő fóliás bemutató, vagy kartonokra írt szemléltető anyag. A tankönyvekhez készült hangkazetták idővel megnyúlhatnak, romlik hangminőségük, elszennyeződhetnek.
Mindezek alapján arra biztatom oktatási intézményekben és nyelviskolákban tanító nyelvtanár kollégáimat, bátran építsék be tanítási módszereikbe a multimédiás számítógéppel történő oktatást, hisz eredményeim, s a gyermekek véleménye magukért beszélnek. Megszűnik a nyelv iránti közömbösség a diákok részéről, az órák oldottabbak lesznek. Nem tanácsos azonban abba a hibába esni, hogy kizárólag multimédiás tanórák legyenek, mert a pedagógus személyiségének varázsát nem pótolhatja semmi a tanulás folyamán. Meg kell találni minden nyelvtanárnak azt az "arany középutat" a klasszikus és a számítógépes oktatás között, amivel teljessé teheti hivatását tanulói és önmaga megelégedésére.

Munkámat örömmel végeztem, hiszen a diákok arcán végig tükröződött sikerük, élményük és tudásvágyuk, amit a számítástechnika szaktanteremben tartott angol órák nyújtottak számukra.
Ezúton mondok köszönetet Csabai Doloresnek, a Manó Angol CD-ROM megalkotójának, valamint Bálint Anitának, a pécsi Anikó Utcai Általános Iskola angol tanárának szakdolgozatomhoz adott segítségnyújtásukért.

 

IRODALOMJEGYZÉK

1. Az angol nyelvoktatás forradalmi útja http://www.mva.hu/kiadv/angcd.htm
2. Bálint Anita: Applying Computer Assisted Language Learning in Vocabulary Development in Schools at Lower Primary Level Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola, Szekszárd 1997
3. Bálint Anita: Manó Angol Computer Assisted Language Learning (CALL) at Lower Primary Palatábla, Chalkface Baranya Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete Pécs, 1999.október
4. Bártfai Barnabás: Hogyan használjam? BBS-E Betéti Társaság, Budapest, 1997.
5. Compass 2 Magyar Macmillan Könyvkiadó KFT. Budapest, 1992.
6. Idegen nyelvek tanítása - a Művelődésügyi Minisztérium módszertani folyóirata, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1971-1974.
7. Kőrösné Mikis Márta: Az informatika: tantárgy vagy szemlélet Új Pedagógiai Szemle Budapest, 1997/VII-VIII.
8. Kőrösné Mikis Márta: Oktatás és információs társadalom Új Pedagógiai Szemle, Budapest, 1998/VII-VIII.
9. M.E.Shaw: Dynamics of Small Group Behaviour - Second Edition New York, McGraw-Hill 1976
10. Számítástechnika PSZF-Salgó KFT. Salgótarján, 1999.
11. WWW és nyelvoktatás Dr. Hajnal Judit-Dr. Agócs László-Dr. Veress Gábor Debreceni Orvostudományi Egyetem Oktatásfejlesztési Központ, 1999. http://edunt.dote.hu/high-man/publicat/nwsh96-1.htm
12. Zerkovitz Judit: Tanítsunk nyelveket! Tankönykiadó, Budapest, 1988.

 

MELLÉKLETEK

1. Egy darab 3,5"-os floppy lemez az Új nyelvtani anyag bemutatása a multimédia segítségével című fejezethez - Microsoft PowerPoint-ban elkészítve - multido.ppt néven elmentett alkalmazással
2. Két darab 3,5"-os floppy lemez a szakdolgozat Microsoft Word 97-ben megírt elektronikus változatával Első rész, valamint Második rész néven ARJ-vel tömörítve